Mẫu hợp đồng thực hành khám chữa bệnh

Mẫu hợp đồng thực hành khám chữa bệnh

(Luật Tiền  Phong) – giới thiệu đến bạn đọc mẫu thực hành khám chữa bệnh theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 01 VBHN – BYT ngày 26 tháng 2 năm 2016 Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Mẫu hợp đồng thực hành khám chữa bệnh
Mẫu hợp đồng thực hành khám chữa bệnh

MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

………1……….
……2……..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:      /HĐTH -……3….. ……4…… , ngày    tháng    năm 20…

 

HỢP ĐỒNG

THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Bộ luật Dân sự hiện hành ;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh hiện hành;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn;

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm………. tại…..5….., chúng tôi gồm:

BÊN A: 6 …………………………………………………………………………………………………………

Đại diện là Ông/Bà: 7 ………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:  ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………….. Điện thoại:  …………………………….

BÊN B: 8 ………………………………………………………………………………………………………..

Ông/Bà:  ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ……… tháng ……… năm ……… tại ………………………………………………………..

Văn bằng chuyên môn:  9 …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: 10   …………………………………………………………………………………………

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………… Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo các điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

– Ông/bà………… có văn bằng chuyên môn……… được thực hành từ ngày…….. tháng

…….. năm ……… đến ngày ……… tháng …….. năm ………

– Địa điểm thực hành: 11   …………………………………………………………………………………..

– Nhiệm vụ:   12   ……………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc :  13   ……………………………………………………………………………………

– Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:  ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên B

1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng thực hành.

– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Trả phí thực hành theo thỏa thuận: 14  ………….……………………………………..…..

2. Quyền lợi:

– Được khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành.

– Được cung cấp phương tiện, trang bị bảo hộ làm việc gồm:  ………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các chế độ trực, độc hại (nếu có):  …………………………………………………

– Được cấp giấy xác nhận thời gian thực hành.

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

– Những thỏa thuận khác:  …………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên A

1. Nghĩa vụ:

– Xác nhận quá trình thực hành theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Bản đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người tham gia thực hành đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn:

– Điều hành người tham gia thực hành hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công việc …)

– Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người tham gia thực hành theo quy định của Pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản trong hợp đồng, những vấn đề phát sinh khác ngoài hợp đồng, kể cả việc kéo dài hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ được hai bên cùng thảo luận giải quyết (thể hiện bằng các phụ lục kèm theo hợp đồng).

– Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ……… tháng …….. năm ……… đến ngày ….. tháng …….. năm ……..

Hợp đồng này làm tại ………………, ngày ……… tháng …….. năm ………

Người đề nghị thực hành
(Ký ghi rõ họ và tên)
Người đứng đầu
cơ sở khám bệnh , chữa bệnh

(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm:

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 0976714386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 1900 6289 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Translate »
error: Content is protected !!

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386